Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Syfte och bakgrund

SITIV beslutade 2019-05-14 att starta ett projekt kring förutsättningarna för mobila arbetssätt i Västra Götaland i enlighet med framtagen uppdragshandling. Detta kan sammanfattas i hantering av identitet och behörighet i federation för Västra Götaland.

Projektet syftade till att ta fram:

  • förslag på mobil autentiseringsmetod för personlig och delad mobil enhet som ska/kan användas för att uppnå tillitsnivå 3
  • beslutsunderlag för gemensamt ställningstagande om vägval kring infrastruktur för att kunna följa referensarkitektur för identitet och åtkomst
  • ”Tjänstefierat” erbjudande för att hantera funktionalitet för in- och utloggning där erfarenhet kan tas från genomförd PoC för mobilt Efos

Projektets leverans
Projektet kommer skapa ett beslutsunderlag som gör det möjligt att ta beslut på att implementera en förvaltningsorganisation som verkar som motsvarande Gruppföreträdare SAMBI för kommuner och region i Västra Götaland med en gemensam certifierad IdP under våren 2020 på bästa möjliga sätt.

Gemensam bild av området
Mobila arbetssätt VG kommer som utgångspunkt ta fram en beskrivning av området som fastställer och klargör omfattningen. Utgångspunkt tas i definitioner samt regulatoriska och legala krav för IAM (Identity and Access Management) i en federerad lösning. Genom att ha samsyn kring dessa begrepp och slutsatser har Mobila arbetssätt VG en god möjlighet att utveckla ett koncept som ligger i linje med detta. På så sätt ska projektet säkerställa att det arbetar med rätt saker, på rätt sätt och i rätt ordning.

Behovsbild och utredning
En behovsbild kommer inhämtas från kommunerna, via en enkät. Utifrån behovsbild samt analys och utredning kring styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom alla områden som krävs för att bygga upp en federation, som stödjer ett mobilt arbetssätt, kommer projektet skapa ett underlag för vidare beslut. Arbetet ska också ge underlag för att bygga upp ett antal, förhoppningsvis tre, testinstallationer, kallade Proof of concept (PoC). Dessa testinstallationer kommer sedan utvärderas och testas där resultatet sedan ligger till grund för det koncept Mobila arbetssätt VG förankrar och tar fram beslutsunderlag på. I den senare delen av projektet kommer det även tas fram ett förslag och struktur på en Drift- och förvaltningsplan. Planen ska tydliggöra hur en tjänst kring Mobila arbetssätt kan driftas och förvaltas på ett effektivt sätt. Avtalsförslaget kommer även beskriva en kostnads- och finansieringsmodell kopplat till beslutsunderlaget.

Förhållningssätt och principer
Mobila arbetssätt VG kommer under hela projekttiden säkerställa att projektet förhåller sig till de stipulerade förhållningsregler som beskrivs i uppdragshandlingen.

  • Nationella tjänster och referensarkitektur
  • Alternativ till Ineras tjänsteutbud och tidplan inom identitetsområdet såsom Efos och SAMBI
  • Prisnivåer och kostnadsbild
  • Behovsanalys för säkerställande av följsamhet mot verksamhetens behov av inloggningstjänster och autentiseringsmetoder för exempelvis personliga och delade mobila enheter.
  • Samverkan

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131