VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Uppföljning av handlingsplanen Det goda livet för de mest sjuka äldre 2016-2018


Mellan åren 2010 till 2014 träffade staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) överenskommelser om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i fokus, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Hösten 2011 gav hälso- och sjukvårdsutskottet i uppdrag åt hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götaland att ta fram en handlingsplan för att stödja utvecklingen och förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre.

Den första handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland gällde under åren 2012-2014 och reviderad plan under 2014-2015. Nuvarande plan som bytt namn till Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland gäller för åren 2016-2018 och togs fram på uppdrag av motsvarigheten till nuvarande grupperingen VVG, LiSA. Beslut om att rekommendera kommuner och region att arbeta efter handlingsplanen togs i LiSA april 2016.

Nuvarande handlingsplan upphör att gälla efter 2018 och ett ställningstagande för arbetet från 2019 behöver göras. Denna enkät har för avsikt att klargöra vad vårdsamverkansområdena anser om nuvarande plan, dess mål och indikatorer samt behov av handlingsplan för målgruppen från 2019.

 Svar önskas senast: 2018-08-20

Fråga 1
Ange vårdsamverksanstillhörighet * (obligatorisk)
Fråga 1


Fråga 2

Fråga 3
Svar för:  * (obligatorisk)
Fråga 3Fråga 4
Har handlingsplanen varit ett stöd i arbetet med målgruppen mest sjuka äldre?  * (obligatorisk)
Fråga 4

Fråga 5
Har den länsgemensamma handlingsplanen omsatts till en delregional/lokal handlingsplan? (Flera alternativ kan väljas) * (obligatorisk)
Fråga 5
VAD ANSER NI OM MÅLEN OCH INDIKATORERNA I HANDLINGSPLANEN?
Fråga 6
MÅL: De mest sjuka äldre som har behov av samordnadeinsatser har en SIP * (obligatorisk)
Fråga 6


Fråga 7
INDIKATOR: Andel listade patienter 65 år och äldresom har en upprättad SIP. Måltal: Öka  * (obligatorisk)
Fråga 7


Fråga 8
INDIKATOR: Andel listade patienter 65 år och äldre som har en uppföljning av SIP. Måltal: Öka  * (obligatorisk)
Fråga 8Fråga 9
MÅL: De mest sjuka äldre har tillgång till hembesök via mobil närvård * (obligatorisk)
Fråga 9


Fråga 10
INDIKATOR: Andel listade patienter +75 år, som fått hembesök senaste 12 mån. Måltal: Öka  * (obligatorisk)
Fråga 10


Fråga 11
INDIKATOR: Två eller flera inskrivningar i slutenvård sista månaden i livet, andel. Måltal: Minska  * (obligatorisk)
Fråga 11Fråga 12
MÅL: De mest sjuka äldre ska få en kvalitetssäkrad och patientsäker vård. * (obligatorisk)
Fråga 12


Fråga 13
INDIKATOR: Andel med dokumenterat brytpunktssamtal, +65 år. Andel med gjorda bedömningar av munhälsa, +65 år. Andel med utförda smärtskattningar, +65 år. Måltal: Öka * (obligatorisk)
Fråga 13


Fråga 14
INDIKATOR: Fall, Trycksår och Undernäring: Andel riskbedömningar med minst en planerad åtgärd. Andel riskbedömningar med minst en utförd åtgärd. Måltal: Öka * (obligatorisk)
Fråga 14


Fråga 15
INDIKATOR: Andel som har en bemötandeplan. Måltal: Öka  * (obligatorisk)
Fråga 15


Fråga 16
INDIKATOR: Antalet anslutna enheter i primärvården. Måltal: Öka  * (obligatorisk)
Fråga 16Fråga 17
MÅL: De mest sjuka äldre får rätt läkemedelsbehandling * (obligatorisk)
Fråga 17


Fråga 18
INDIKATOR: Andel listade +75 som fått en fördjupad läkemedelsgenomgång under senaste året. Måltal: Öka  * (obligatorisk)
Fråga 18


Fråga 19
INDIKATOR: Andel personer +75 med olämpliga läkemedel. Måltal: Minska  * (obligatorisk)
Fråga 19Fråga 20
MÅL: De mest sjuka äldre får en trygg, säker och standardiserad in- och utskrivning mellan olika vårdgivare.  * (obligatorisk)
Fråga 20


Fråga 21
INDIKATOR: Andel oplanerad återinskrivning på sjukhus inom 30 dagar för +65. Måltal: Minska  * (obligatorisk)
Fråga 21


Fråga 22
INDIKATOR: Antalet utskrivningsklara dagar. Måltal Minska  * (obligatorisk)
Fråga 22Fråga 23
Finns det behov av handlingsplan för målgruppen mest sjuka äldre efter 2018?  * (obligatorisk)
Fråga 23Fråga 24

Fråga 25

Senast publicerad