VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Fyrbodals arbete 2017 (prioritering)

Här följer några frågor som berör arbetet kring i första hand digitalisering.

Tack för att du deltar.

Vilka är de viktigaste frågorna i din kommun under 2017
Hur skulle du prioritera dessa områden ? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket viktigt Viktigt Inte viktigt Har infört Vet inte
Nationell Patientöversikt - NPÖ som konsument

Nationell Patientöversikt - NPÖ som producent

Stöd i samband med införande av nya HSA-policyn

Upphandling av digitala signeringslistor

Införa GPS-larm

Sluta faxa epikriser

Sluta faxa avvikelserapportering till Regionen

Välfärdstjänster - ”Drift av välfärdsteknik” samt plan för fortsatt arbete

Digitala Agendan - erbjuder projekt för införnade av LIS - ledningssystem för informationssäkerhet

Informationssäkerhet - nätverk för att möta bl a dataskyddsförordningens kommande krav.

Arbete med 3R/FRM - kommuner kan utbyta information med regionen

Börja använda "mina meddelanden" säker myndighetspost

Säker inloggning för åtkomst av system

Utveckla mobilt arbetssätt

Utveckla välfärdstjänster / eTjäsnter inom IFO

TSDiH - handlingsplan för Trygghet, Service och Delaktighet i Hemmet
Uppdraget kommer från Socialstyrelsen. VästKom har arbetat fram en mall för handlingsplan tillsammans med några kommuner.
Hur vill din kommun arbeta med handlingsplan för Trygghet, Service och Delaktighet i Hemmet - TSDiH?  * (obligatorisk)Utbildning och konferenser
Västkom anordnar ca 8 konferenser per år för att öka kompetensen inom digitalisering. Under 2016 handlade det framför allt om informationssäkerhet.
Inom vilka områden ser du störst behov av att VästKom anordnar kompetenshöjande aktiviteter 2017? * (obligatorisk)

Kontakt och återkoppling
Finns det utsedda kontaktpersoner från din kommun till följande nätverk?  * (obligatorisk)
Kontakt och återkopplingSenast publicerad