VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Uppföljning av placering utanför hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

- överenskommelsens genomförandedel

Sedan 2017-04-01 gäller överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. I överenskommelsen avsnitt 3.5, finns riktlinjer för respektive huvudmans ansvar vid placeringar utanför hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Överenskommelsen är kopplad till hälso- och sjukvårdsavtalet.

Överenskommelsens genomförandedel, avsnitt 4, lägger ett särskilt ansvar på vårdsamverkansgrupperingarna på lokal, delregional och länsnivå. Ansvaret omfattar tillämpning och hantering av avvikelser och tvister.

Denna enkät med frågeställningar om vidtagna åtgärder kopplade till överenskommelsens avsnitt 4 genomförs i oktober 2018 och följs upp ett år senare. Enkäten ställs till VVG och de delregionala vårdsamverkansgrupperna. Avstämning sker efter första frågeomgången. 2019 sker en redovisning och rapport om uppföljningen till VVG och SRO.

 IMPLEMENTERING
Har information/utbildning om överenskommelsen genomförts partsgemensamt (flera alternativ kan väljas)?
- avser insatser utöver det informationsmöte som VGR och VästKom genomförde delregionalt  * (obligatorisk)
Har information/utbildning om överenskommelsen genomförts partsgemensamt (flera alternativ kan väljas)?AVVIKELSER
Finns gemensam rutin för avvikelsehantering som beskriver ärendegång, tidsram för återkoppling och åtgärder? * (obligatorisk)TVISTER
Har rutin tagits fram för hur inkomna tvister ska hanteras? * (obligatorisk)Har tvister avseende placeringar utanför hemmet kommit in till den delregionala vårdsamverkan? * (obligatorisk)
Har rekommendation utfärdats för ev. inkomna avvikelser? * (obligatorisk)
Senast publicerad