VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Uppföljning av placering utanför hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Sedan 2017-04-01 gäller överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. I överenskommelsen avsnitt 3.5, finns riktlinjer för respektive huvudmans ansvar vid placeringar utanför hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Anvisningarna gäller hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård. Denna del av överenskommelsen är ny och ska därför följas upp särskilt gällande volymer, motiv samt vård-och behandlingsinnehåll, enl. avsnitt 4.4. Uppföljningen syftar dels till att klargöra volymer och annat kring placeringar utanför hemmet av personer med sammansatt problematik, dels till att synliggöra eventuella brister i riktlinjerna eller tillämpningen av dem.

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser.

Huvudregeln är att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till var och ens ansvar för vård, stöd och insatser, oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller om avtal med annan part upprättats. Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar (se avsnitt 3.5 i Överenskommelsen för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning och personer med missbruk) www.vgregion.se/hosavtal Länk till annan webbplats.

Målgrupp: Alla individer oavsett ålder, som placeras på hem för vård och boende eller hem för viss annan heldygnsvård och som samtidigt behöver hälso- och sjukvårdsinsatser från psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och/eller beroendevård.

Syfte: Uppföljningen syftar dels till att klargöra volymer och annat kring placeringar utanför hemmet av personer med sammansatt problematik, dels till att synliggöra eventuella brister i riktlinjerna eller tillämpningen av dem.

Anvisningar och upplysningar: Data som samlas in är avidentifierad och ska inte bevaras i personakt eller dokumenteras i övrigt. 

 

Den placerades ålder är:  * (obligatorisk)


Har den placerade en undertecknad samordnad individuell plan (SIP/Västbusplan) * (obligatorisk)Kostnad per dygn:  * (obligatorisk)Placering har gjorts:  * (obligatorisk)


Har en placering inom det egna länet i första hand beaktats? * (obligatorisk)Startdatum för placering (timme och minut ointressant men går ej att ta bort i formuläret):  * (obligatorisk)


Har kommunen och VGR gemensamt bedömt att individen har behov av placering? * (obligatorisk)Har fördelning av kostnader specificerats? * (obligatorisk)Hur var i så fall den procentuella fördelningen:  * (obligatorisk)
Har ärendet lett till en tvist mellan huvudmännen?  * (obligatorisk)

Senast publicerad