VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH STÖD VID MISSBRUK OCH BEROENDE

Bakgrund

Västra Götalandsregionen genomför en GAP-analys i hälso- och sjukvården i regionen för att identifiera skillnaden mellan riktlinjer och dagens situation. Vi vill med denna kartläggning ta fram hur det ser ut i kommunerna.

Syfte

Ta fram gapet mellan praxis och de riktlinjer som ges i de nyligen reviderade Nationella Riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. För att kunna arbeta fram förslag på åtgärder och handlingsplan utifrån GAP-analysen och att i samverkan med vårdgivarna stödja implementering av beslutade förslag.

Enkäten besvaras senast 18 mars för GR-kommunerna.

Enkäten besvaras senast 31 mars för Boråsregionen.

Fråga 1
I vilken utsträckning anser du dig vara insatt i de reviderade riktlinjerna?
Fråga 1
1a

Fråga 2
Hur angeläget anser du det vara att använda dessa riktlinjer i din verksamhet?
Fråga 2
2a

Fråga 3
I vilken utsträckning används följande bedömningsinstrument i din verksamhet för identifiering, diagnostik och bedömning?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls
ADAD

ADDIS

ASI

AUDIT

DOK (DOK, UngDOK, BoendeDOK)

DUDIT

DUDIT-E

SCID I
3a

Fråga 4
I vilken utsträckning används följande kliniska tester i din verksamhet för att påvisa eller utesluta intag av olika substanser?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls Inte relevant för verksamheten
ASAT eller ALAT i blodprov

CDT i blodprov

Etanol i urin för att upptäcka nyligt intag av alkohol

EtG eller EtS i blod och urin

GT i blodprov

MCV i blodprov

Mätning av alkoholhalt i utandningsluft

PEth i blodprov

Urinprov för att upptäcka pågående eller nyligt intag av narkotika
4a

Metodtrogen
Följande frågor gäller behandlingar. Evidens finns när de används metodtroget. Använder ni metoden i en modifieradmodell? Då ska ni svara inte alls.
Fråga 5
I vilken utsträckning används följande psykologiska och psykosociala behandlingar i din verksamhet?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls Inte relevant för verksamheten
12-stegsbehandling

ACRA eller ACC

BSFT, Brief strategic family treatment

Case management, integrerad eller samverkande team

CPU, Cannabisprogrammet för ungdomar

CRA, Communityreinforcement approach

FFT, Functional family treatment

HAP, Haschavvänjningsprogrammet

KBT, Kognitiv beteendeterapi

MATRIX-programmet

MDFT, Multidimensional family therapy

MET Motivationshöjande behandling

MET i kombination med ACC, Assertive continuing care

MET i kombination med ACRA, Adolescent community reinforcement approach

MET i kombination med KBT

MI, Motiverande samtal

MST, Multisystemisk terapi

Psykodynamisk behandling

SBNT, Social behavoiur network therapy

ÅP, Återfallsprevention
5a

Brukarens synpunkter
Fråga 6
I vilken utsträckning tillvaratar ni brukarens synpunkter och erfarenheter i behandlingen?
Fråga 6
6a

Närstående
Fråga 7
I vilken utsträckning ges psykosocialt stöd till närstående (barn och vuxna) i din verksamhet?
Fråga 7

7a

Insatser
Fråga 8
Hur väl anser du att insatserna ni erbjuder motsvarar de faktiska behoven hos målgruppen?
Fråga 8
8a

Fråga 9

Fråga 10

Samverkan
Fråga 11
I vilken utsträckning genomför ni insatser i samverkan med andra?
Fråga 11

11a

Uppföljning
Fråga 12
I vilken utsträckning anser du att dina medarbetare har adekvat kompetens i relation till:
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls Inte relevant för verksamheten
På individnivå

På verksamhetsnivå (organisation)
12a

Kompetens
Fråga 13
I vilken utsträckning anser du att dina medarbetare har adekvat kompetens i relation i relation till:
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls
verksamhetens uppdrag?

de nationella riktlinjernas rekommendationer?
13a

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Fråga 14
I vilken utsträckning används följande psykosociala stödinsatser i din verksamhet?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls Inte relevant för verksamheten
IPS, Individual placement och support

Arbetsförberedande träningsmodeller
14a

Boendeinsatser
Fråga 15
I vilken utsträckning används följande psykosociala stödinsatser i din verksamhet?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls Inte relevant för verksamheten
Vårdkedja

Boendetrappa

Bostad först
15a

Övrigt
Fråga 16
Vilken huvudsaklig verksamhet är du ansvarig för?
Fråga 16

Fråga 17
Jag arbetar som
Fråga 17

Fråga 18


Fråga 19

Senast publicerad