VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

FVM kartläggning kommunal hälso och sjukvård

Du som har fått denna enkät har medverkat vid ett kartläggninsmöte angånde kommunal hälso- och sjukvård. Du kan också fått enkäten av person som medverkat vid mötet.

Vi önskar få hjälp med att identifiera olikheter i arbetssätt inom kommunal hälso- och sjukvård med syfte att skaffa underlag till fortsatt planeringsarbete.

När du trycker på att skicka in enkäten så får du ingen egen kopia. Önskar du få dina svar så maila ann-charlotte.klaren@vastkom.se

Svar önskas senast 22 mars.

Tack för hjälpen!
Informationsdelning mellan lagrum

Information som legitimerade HSL personal har åtkomst till * (obligatorisk)


Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ja Nej Viss information
Personer som har insatser enligt SoL alt LSS (ej vad för insatser)

Utredningar enligt SoL alt LSS

Biståndsbeslut enligt SoL alt LSS

Genomförandeplan

Daganteckningar SoL alt LSS

Journalanteckningar SoL alt LSS

Avgifter

Utredningar enligt Lex Sarah

Vilken HSL information har SoL/LSS personal åtkomst till?


Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ja Nej Viss information
Person som har HSL åtgärder (ej vad)

Epikris

Anamnes

Status

Vårdplan/ hälsoärende

Mätvärden

Varningar

Utredningar enligt Lex Maria

Dokumentation

Beslutsstöd
Ett beslutsstöd är en hjälp i en klinisk situation där det råder osäkerhet om diagnos eller behandling. Det kan vara allt från en enkel checklista på papper till ett avancerat datasystem. källa Informatik i vården. Lene Martin.Strukturerad dokumentation
Med strukturerad dokumentation menar vi att dokumentationen är strukturerad så att uppgifterna går att återanvända direkt i andra system än det egna, d.v.s. så att man inte behöver dokumentera samma uppgifter mer än en gång. Källa Socialstyrelsen.

Har ni stöd av systemet i strukturerad dokumentation för att använda klassifikationerna?


Har ni stöd av systemet i strukturerad dokumentation för att använda klassifikationerna?Avgifter för hemsjukvård

På vilket sätt tar er kommun ut avgift för personer som är inskrivna i hemsjukvård?


På vilket sätt tar er kommun ut avgift för personer som är inskrivna i hemsjukvård?Byte av dokumentation och verksamhetssystem för hälso- och sjukvård

Har er kommun bytt system inom de senaster 5 åren?


Har er kommun bytt system inom de senaster 5 åren?


Senast publicerad