VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kartläggning av arbete med stroke  

I mars 2018 publicerade Socialstyrelsen reviderade Nationella riktlinjer för vård vid stroke. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare i landsting och kommuner och ska ge stöd för styrning och ledning inom strokevården.

Riktlinjerna innehåller rekommendationer och prioriteringar på gruppnivå med fokus på utvalda områden t.ex. utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, olika typer av stödinsatser samt läkemedelsbehandling med syfte att erbjuda en jämlik vård och omsorg av god kvalitet för individer som insjuknat med stroke. Särskild tonvikt har lagts på rehabiliterande insatser och den senare delen av vårdkedjan inkluderande strukturerad uppföljning.

Huvudmännen i Västra Götaland behöver ta sig an de nya nationella riktlinjerna för strokevården. För att analysera behovet av insatser och samverkan kring riktlinjerna för kommunsidan har en arbetsgrupp med en representant från varje kommunalförbundsområde plus en från Göteborgs stad skapats. Arbetsgruppen vill genom denna enkät få ökad kunskap om hur kommunerna i länet ser på nuvarande samverkan med regionens verksamheter samt behov av t ex ökad kunskap och/eller stöddokument för kommunerna eller i samverkan med regionen. Tanken är att resultatet ligger till grund för innehållet i en länsgemensam konferens våren 2019.

Idag finns ett flertal dokument till stöd för samverkan i länet. De som främst berör strokevården är Hälso- och sjukvårdsavtalet, rutin för SIP samt Riktlinjer för rehabilitering och habilitering.

Sista dag att svara är: 2018-11-30

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4
Har du kännedom om att de Nationella Riktlinjerna (NR) för vård vid stroke är reviderade våren 2018? * (obligatorisk)
Fråga 4


Fråga 5
Har du informerat din personal om de reviderade NR? * (obligatorisk)
Fråga 5Fråga 6
Ser du behov av att förändra nuvarande arbetssätt/rutiner med anledning av de reviderade NR? * (obligatorisk)
Fråga 6Fråga 7
Har ni, eller planerar ni för, att förändra ert arbetssätt/rutiner med anledning av de reviderade NR? * (obligatorisk)
Fråga 7Fråga 8
2014-2016 genomfördes det sk. genombrottsprojektet för strokevårdkedjan/jämlik strokevård. Deltog din kommun/stadsdel? * (obligatorisk)
Fråga 8Fråga 9
Ledde genombrottsprojektet till förändrade arbetssätt/rutiner i er kommun/stadsdel? * (obligatorisk)
Fråga 9
Fråga 10
Arbetar ni med någon av nedanstående metoder/verktyg? (möjligt att välja flera) * (obligatorisk)
Fråga 10Fråga 11
Har era patienter tillgång till primärvårdens neuroteam? * (obligatorisk)
Fråga 11
Fråga 12
I vilken grad samverkar du och din personal med nedanstående aktörer kring patienter med stroke? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Inte alls I någon mån I ganska hög grad I hög grad Vet ej
Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdens neuroteam

Hemsjukvårdsläkare

Kommunens sjuksköterskor

Kommunens omvårdnadspersonal

Biståndshandläggare

Kurator

Dietist

Logoped

Fråga 13
Finns samverkan mellan primärvårdsrehab och kommunens omvårdnadspersonal för patienter som inte är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården? * (obligatorisk)
Fråga 13
Fråga 14
Finns samverkan mellan kommunen och primärvården vad gäller fast vårdkontakt? * (obligatorisk)
Fråga 14
Fråga 15
Hur upplever du generellt att samverkan fungerar mellan kommunen och primärvården i din kommun avseende stroke? * (obligatorisk)
Fråga 15


Fråga 16
Idag finns hälso- och sjukvårdsavtalet, Riktlinje för samordnad individuell plan (SIP) samt Riktlinjer för rehabilitering och habilitering i Västra Götaland som stöd för samverkan mellan huvudmännen. Anser du att det behövs någon ytterligare vägledning eller dylikt för att underlätta samverkan, öka tillgång till och förbättra rehabiliteringen efter stroke?  * (obligatorisk)
Fråga 16
Fråga 17

Senast publicerad