VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Uppföljning av läkarmedverkan till personal i kommunbaseradeverksamheter inom hälso- sjukvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska regionen till kommunerna inom området avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i verksamheter som avses i hälso- och sjukvårdslagen, 16 kap. 1 § HSL (2017:30). Detsamma gäller kommunal hemsjukvård i ordinärt boende. Det åligger den kommunala hälso- och sjukvården att verkställa vård och behandling som ordineras och att uppföljning utförs enligt samordnad individuell plan (SIP).

Avtalet avser läkarinsatser utifrån den enskilda personens behov oberoende av läkarens organisatoriska tillhörighet. Vårdcentralerna har ansvar för att komma överens med kommunen om formerna för samverkan kring gemensamma patienter såväl i ordinärt boende som i kommunala boendeenheter och ska tillsammans med respektive kommun/stadsdel upprätta avtal om läkarmedverkan.

Samverkan ska ske i en anda av öppenhet och dialog och med ett ömsesidigt åtagande att bidra till en gynnsam utveckling av parternas hälso- och sjukvårdsverksamhet till nytta för invånarna.¨ (redigera?)

Sista dag att svara är:

Fråga 1
Jag svarar för: * (obligatorisk)
Fråga 1Fråga 2
Tillhör vårdsamverkansgrupp: * (obligatorisk)
Fråga 2


Fråga 3

Fråga 4
Har du kännedom av ”Ramavtal om läkarinsattser inom kommunernas Hälso- och sjukvård i Västra Götaland”?  * (obligatorisk)
Fråga 4
Fråga 5
Anser du, att du får tillräckligt med råd och stöd av ansvarig läkare i hälso- och sjukvårdsfrågor när behovet finns? * (obligatorisk)
Fråga 5Fråga 6
Hur nöjd är du med läkarens stöd till dig som sjuksköterska alt. din hälso- och sjukvårdspersonal ?? (det senaste året) vid palliativa insatser och vård vid livets slut? * (obligatorisk)
Fråga 6Fråga 7
I ramavtalet står det att "vid överenskomna tider skall läkaren vara tillgänglig via telefon dagtid vid akuta situationer". Anser du att ansvarig läkare varit tillgänglig när akuta situationer uppstått under dagtid? * (obligatorisk)
Fråga 7Fråga 8
Den ansvariga läkaren skall vara tillgänglig även på bestämd jourtid enligt överenskommelsen. Anser du att ansvarig läkare har varit tillgänglig vid dessa jourtider? * (obligatorisk)
Fråga 8Fråga 9
För att säkra ett systematiskt kvalitetsarbete skall läkaren finns med som stöd i arbete med riktlinjer och rutiner genom att exempelvis vara delaktig i uppföljning av avvikelser. Anser du att ansvarig läkare är delaktig i uppföljningen av avvikelser? * (obligatorisk)
Fråga 9


Fråga 10
(Forts. fråga 9) Har ansvarig läkare varit delaktig i någon annat systematiskt kvalitetsarbete? * (obligatorisk)
Fråga 10Fråga 11
Anser du, att ansvarig läkare bistår med medicinsk konsultation när behov finns? * (obligatorisk)
Fråga 11Fråga 12
I vilken grad anser du att ansvarig läkare ger stöd i planering av medicinsk forttbildning (ta me? omformuler??menas med?) ? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Inte alls I någon mån I ganska hög grad I hög grad Vet ej
Logoped

Fråga 13
Anser du, att ansvarig läkare tar ansvar för kasserade läkemedel från akutläkemedelsförråden? * (obligatorisk)
Fråga 13Fråga 14
I vilken grad anser du att den enskilde boende får sitt behov av vård och stöd tillgodosett av ansvarig läkare? * (obligatorisk)
Fråga 14Fråga 15
Informerar er kommunala verksamhet den ansvarige läkaren vid förändrat hälsotillstånd hos den enskilde patienten? * (obligatorisk)
Fråga 15Fråga 16
Underrättas aktuell vårdcentral när kommunen övertagit eller avslutat hälso- och sjukvårdsansvaret för den enskilde boende inom lämplig tidsram? * (obligatorisk)
Fråga 16Fråga 17
Bestämmelser om samordnad individuell plan (SIP) fördes in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Planen ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och att den enskilde själv samtycker till planen. Används SIP för patienter som ett verktyg i er verksamhet?  * (obligatorisk)
Fråga 17

Fråga 18
Vårdcentralerna i en kommun/stadsdel samverkar för att tillgodose kommunernas behov av läkarinsatser på samordningsnivå(förklara mer?). Detta dokumenteras i en närområdesplan. Respektive kommun/stadsdel samt vårdcentral hålls informerad om aktuell närområdesplan. Känner du till närområdesplanen för din verksamhet?
Fråga 18Fråga 19
Vilket av svarsalternativen anser du passar bäst in, för att beskriva hur samverkan generellt fungerar mellan den ansvariga läkaren och din verksamhet? * (obligatorisk)
Fråga 19Fråga

Senast publicerad