VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Trygg och effektiv utskrivning

Riksdagen har beslutat att en ny lag träder i kraft den 1 januari 2018: Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen riktar sig till personer som bedömts ha behov av samordnade insatser efter utskrivningen.

Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av slutenvård, och som ska skrivas ut till öppenvården, så snart som möjligt kan lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. De patienter som omfattas av den nya lagen har stora behov av trygghet, kontinuitet och samordning.

För personer som skrivs ut från psykiatrisk och rättspsykiatrisk slutenvård till öppenvård beräknas den nya lagen träda i kraft den 1 januari 2019.

För att öka beredskapen har det politiska samrådsorganet SRO genom den strategiska beredningsgruppen lämnat ett förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje, som också varit ute på remiss. De politiska instanserna i kommunerna och Västra Götalandsregionen väntas fatta beslut om överenskommelsen i slutet av 2017.

Regiongemensamma rutiner

Sedan 2007 finns en överenskommelse om regionala rutiner för informationsöverföring och samordnad vårdplanering för utskrivningsklara patienter.

Samordnad individuell plan – SIP

Kommuner och landsting ansvarar för att bedöma om den enskilde behöver en SIP, samordnad individuell plan. Arbetet med SIP ska börja utan dröjsmål.

VästKom Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084