VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Uppdrag psykisk hälsa i Västra Götaland

Uppdrag psykisk hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL.

Syftet med överenskommelsen mellan SKL och Socialdepartementet 2016 är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Detta görs med målsättningen att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet när det gäller området psykisk hälsa.

Förändringar från 2016

Sedan 2012 har regeringen gjort överenskommelser med SKL inom området psykisk ohälsa. Arbetet har fram till 2016 varit uppbyggt på grundkrav och prestationer riktat till varje enskild huvudman och utvecklingsmedel har betalats ut i slutet av året efter prestation. Men från och med 2016 är upplägget annorlunda, bland annat har fokus flyttats från ohälsa till hälsa, medel rekvireras i början av året, målgruppen har vidgats och kravet är nu en länsgemensam analys och handlingsplan som starten på ett långsiktigt arbete.

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland

I samverkan mellan VästKom och Västra Götalandsregionen har förslag till analys samt handlingsplan processats fram och beslutats av utsedd styrgrupp. I mitten av oktober skickades handlingsplanen ut till samtliga 49 kommuner och regionen för att senast den 31 oktober lämnas över till SKL. 

AKTUELLT

21 juni
Information har gått ut till vårdsamverkansområdena om möjligheten att rekvirera medel för att upprätta delregionala genomförandeplaner och genomföra aktiviteter kopplat till den. Ekonomiskt handlar det om 60 öre per invånare (2015-12-31) för 2017 och 180 öre per invånare (2015-12-31) för 2018 (se nedan) - detta under förutsättning att regeringen sluter ny överenskommelse för 2018 med samma intentioner.

8 maj
Den 8 maj ställde sig styrgrupp psykisk hälsa bakom mål för den kommande länsgemensamma handlingsplanen. Det är sju mål för målgruppen vuxna och åtta mål för barn och unga. Nu återstår att förtydliga målen, att välja ut indikatorer för uppföljning och göra en baslinjemätning. Nästa möte med styrgruppen är den 2 oktober. Då beslutas om handlingsplanen i sin helhet. Stöd kommer att utgå till vårdsamverkansarenorna för att jobba vidare med genomförandeplaner och aktiviteter.

8 mars 2017
Den 8 mars har länsgemensam styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa möte. Målet med mötet är att prioritera fokusområden att gå vidare med och formulera mål. Till underlag har styrgruppen material från rådslag, möte med minoriteter och utsatta grupper samt möten med delregional vårdsamverkan. Strygruppen kommer även få information om nuläge kring SKLs tankar kring regionala kunskapscentra.

23 december 2016
I december fattade regeringen beslut om fortsatt överenskommelse för 2017. Överenskommelsen handlar mycket om att fortsätta på inslagen väg. Den är indelad i tre delar; nya initiativ för att nå unga (medel till landstinget), utveckling av ungdomsmottagningarna (medel till kommun och landsting tillsammans) samt analsy och handlingsplan (medel till kommuner och landsting). Förstärkt fokus på barn och unga. Efter nationellt nätverksmöte den 7 februari vet vi mer.

31 oktober 2016
Samtliga kommuner ska rapporterar till SKL.

19 oktober 2016 
Slutgiltig analys och handlingsplan skickad till samtliga 49 kommuner för rapport till SKL den 31 oktober.

14 september 2016
Fokusområden för handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland processades fram under kick off.

  1. Läs nyheten från dagen här
  2. Sammanställning Rådslag Hpl Psykisk hälsa _ 14 september 2016Excel
  3. Informationsbrev 2016.pdfPDF

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084