VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Digital verksamhetsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Digital verksamhetsutveckling


Nyheter
 • 2020-06-29
  Behov av insatser från vårdval Rehab efter utskrivning från slutenvård. Informationsutbyte i SAMSA IT-tjänst.
  Rutin för personer som har behov av insatser från Vårdval Rehab efter utskrivning från slutenvården vid Covid – 19, då inga behov av kommunala insatser föreligger.
  Ordinarie process för in och utskrivning från slutenvård ska följas men utan kommunpart. Beslutad av ledningsråd samordnad hälsa vård och omsorg 2020-06-25.
  Länk till dokumentet
 • 2020-06-26
  Vi söker en driven processledare för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
  Vi erbjuder dig att vara med i ett välkomnande, engagerat och kompetent team på VästKom!Vi erbjuder ett jobb i en spännande utvecklingsmiljö som helhjärtat arbetar för kommunernas och dess invånares positiva utveckling. Du får vara med och på ett unikt sätt bidra till en god och effektiv framtida hälso-och sjukvård.Läs mer om tjänsten här!
 • 2020-06-22
  Samlad information om SITHS
  Vi vill med detta sommarutskick sammanfatta ett antal punkter rörande SITHS enligt nedan:
  • Förändring i bemanning inom gemensam utgivning i GITS
  • Säkra tillgång till reservkort redan nu utifrån eventuell andra våg av Covid-19
  • Tillgänglighet av utgivning i sommar
  • Uppgradering till SITHS e-ID
  • Fakturering för beställda SITHS-kort
  • Nytt utgivningskontor i Marks kommun

 • 2020-06-18
  Förslag på remissvar: SOU 2020:14 ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”
  VästKom och VGR initierade under våren ett samarbete för att samordna ett gemensamt remissvar på SOU 2020:14 ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”. Utsedda remissinstanser i länet är Göteborg, Kungälv, Skara, Tjörn, Åmål och Västra Götalandsregionen . Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 14 augusti 2020.Alla kommuner i Västra Götaland bjöds in för att delta i framtagande av gemensamt remissvar, inbjudan gick ut via kommunalförbunden. Tre digitala möten genomfördes med representant från VästKom och representant från VGR samt de kommunföreträdare som anmälde intresse. Syftet var att ta fram ett remissvar som varje berörd organisation sedan kan fatta beslut om man vill använda.En gemensam Teamsyta skapades för att kunna dela dokument och information. Deltagarna har delat dokument och inhämtat synpunkter och förslag i sina egna organisationer.Förslaget presenterades för den regionala gruppen SITIV den 19/5. Förslaget godkändes med några ändringar som i bilaga är justerade.Remissvaret som togs fram i samverkan bifogas och kan med fördel användas i kommunens egna beslutsprocess, oavsett om man är utsedd remissinstans eller ej.
 • 2020-06-16
  Nyheter i samband med ny release av SAMSA
  Efter dagens uppdatering av SAMSA IT-tjänst till version 1.0.4.200 har ett flertal dokument justeratsRutinen är uppdaterad:
  Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA version 2.4
  Lathundar är uppdaterade:
  http://gitsvg.se/gits/samsa/utbildninglathundar/lathundar
  Gemensam funktionalitet för alla verksamheter beskrivs nu i en separat lathund benämnd:
  "Generell IT-tjänst SAMSA Lathund Västra Götaland vers 1.0"
  De övriga lathundarna är därmed betydligt kortare än tidigare.
  Lathundarna är även uppdaterade utifrån de nyheter som tillkommit i SAMSA under året t.ex. borttaget av meddelandet Information vid utskrivning.
  Utbildningsmaterial är tillagda och uppdaterade:
  http://gitsvg.se/gits/samsa/utbildninglathundar/utbildningsmaterial
  Som stöd för verksamheternas utbildningar i SAMSA IT-tjänst har fyra utbildningspresentationer tagits fram. Dessa ersätter en längre presentation som fokuserade på övergången till "nya SAMSA". Verksamheterna väljer själva vilka delar som passar in i de lokala utbildningarna.
   
 • 2020-06-08
  Arbetet är klart! Planerat driftsstopp SAMSA
  Underhållet är utfört och klart 2020-06-16 kl19:20!Tisdagen den 16/6 kl16.00-20.00 genomförs ett planerat underhållsabete som påverkar åtkomst till SAMSA. Användare i SAMSA ombeds logga ut under driftsstoppet
 • 2020-06-04
  Stöd på plats med uppgradering till SITHS e-ID
  Stöd ges nu till de personer som inte har de tekniska förutsättningarna att uppgradera sina kort, ex använder sig av Mac. Möjlighet finns att komma till Göteborg på nedan adress och tider för att få praktisk hjälp.
 • 2020-06-02
  SAMSA IT tjänst - ny version i utbildningsmiljön
  Uppdatering av utbildningsmiljön är genomförd. Version av SAMSA i utbildningsmiljön är nu 1.0.4.200

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast ändrad 2020-03-03


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084